mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 2Szkoła 1

Aktualności

Zmiany na maturze 2021: Jak będzie wyglądał w tym roku egzamin dojrzałości?

Zmiany na maturze 2021: Jak będzie wyglądał w tym roku egzamin dojrzałości?

W związku z pandemią koronawirusa i przejściem szkół na zdalne nauczanie, Ministerstwo Edukacji i Narodowej zdecydowało, że egzamin maturalny będzie wyglądał w tym roku inaczej.

Matura na poziomie rozszerzonym 2021

W 2021 roku zdanie matury na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe. Przystąpienie do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie będzie warunkiem zdania matury

"W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych" – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.

Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Będą za to mogli przystąpić do nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

Matura ustna 2021

Matura ustna w 2021 roku będzie nieobowiązkowa. Będą mogli przystąpić absolwenci, którzy starają się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik egzaminu ustnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego albo są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Będą musieli oni przekazać dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, do której składali deklarację, informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do egzaminu ustnego. Gdy wyniki z egzaminu ustnego muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Na świadectwie maturalnym maturzyści, którzy nie przystąpią do egzaminu będą mieli adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Poprawka matury 2020

Ci absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali egzaminu ustnego albo nie przystąpili do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 roku mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 roku do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Mogą to zrobić pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do egzaminu ustnego.

Deklaracje maturalne 2021

Rozporządzenie daje uczniom i absolwentom możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Uczniowie i absolwenci, którzy składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyli, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2021 r.

Absolwenci, którzy składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz ci, którzy składają deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, ale wnioskują o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole – do 15 stycznia 2021 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdadzą egzamin maturalny i uzyskają świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymają z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30 procent punktów możliwych do uzyskania.

Źródło: gazetaprawna.pl