Zakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2Szkoła 1mrowiec

Pedagog szkolny

mgr Edyta Wulczyńska  -  zaprasza...

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Kontakt z pedagogiem szkolnym

tel. 0-52-398-60-88 wew.44
napisz e-mail

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 roku.


DO ZADAŃ PEDAGOGA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
4) podejmowanie działao z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów dzieci i młodzieży
5) minimalizowanie skutków zaburzeo rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów
6) inicjowanie i prowadzenie działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie szkoły jest udzielana bezpłatnie.

Telefony, które warto znać:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chojnice
52 3344 460
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czersk
52 3989242
Poradnia Leczenia Uzależnień Czersk
52 3986019
Centrum Leczenia Uzależnień ZAROŚLAK Kurcze
52 398 42 89
Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Chojnicach
661 414 523
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111
Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0801 120 002
Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
tel. (042) 682 28 37
Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka” telefon interwencyjny
tel. (042) 630-61-80
Komitet Ochrony Praw Dziecka
tel.: (0-22) 626-94-19 lub (0-22) 745-06-01
Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „Dzieci Niczyje”
tel. (0-22) 616-02-68
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chojnicach
tel. 798 742 794
Punkt bezpłatnych porad prawnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Czersku 52 3984221
Punkt Konsultacyjny dla młodzieży „SILOE” Starogard Gd. os. 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 14
tel. 58 562 31 74
Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień PROMEDICA Chojnice, ul. Kościerska 9
tel. 52 396 74 87
Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej Chojnice ul. Strzelecka
tel. 52 397 35 74