Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 1mrowiecGratulacjeZakończenie roku

Aktualności

Zarządzenie nr 8/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Malachinie w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 na okres rok

Zarządzenie nr 8/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Malachinie w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 na okres rok

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910), wytycznych z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - oraz zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydanego przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydanego na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s., oraz w związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) OZ.9018.29/20 z dnia 28.08.2020r w sprawie hybrydowego ( mieszanego ) nauczania w ZS w Malachinie zarządzam co następuje:

 1. Zespół Szkół w Malachinie rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w stacjonarnej formie.

 2. Wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół w związku z COVID-19 na okres roku szkolnego 2020/2021 stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020rDyrektor Szkoły Elwira Bieszke-BinnebeselZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020r Dyrektora szkoły z dnia 31 sierpnia 2020r.

Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Malachinie czasie stanu epidemii

w związku z COVID-19 na okres roku szkolnego 2020/2021

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły umieszczone są informację o obowiązku dezynfekowania rąk i użycia środka dezynfekującego, dozowniki umieszczone są umieszczone przy wejściach do obu budynków szkoły, przed wejściem do Sali sportowej i na każdym piętrze szkoły, w pokoju nauczycielskim i przed sekretariatem szkoły, a w salach lekcyjnych są spryskiwacze, przenośne zasobniki z płynem dezynfekującym. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 4. W czasie wychodzenia na przerwy, na korytarzach szkolnych i w sekretariacie szkoły obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

 5. Osoby wchodzące do szkoły ( tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 6. Nauczyciel wychowawca na lekcjach wychowawczych raz na dwa tygodnie dokonuje pomiaru temperatury za pomocą termometru bezdotykowego, pielęgniarka szkolna lub inni pracownicy szkoły na polecenie dyrektora szkoły wyrywkowo wybrane oddziały klasowe lub w związku z zaobserwowaniem lub zgłoszeniem podejrzenia o stan gorączkowy ucznia. Przy wyniku co najmniej 38°C w należy niezwłocznie powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej. Termometr dezynfekowany jest po użyciu w danej grupie.

 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, - pomieszczenie pielęgniarki w tzw. starym budynku szkoły i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzica ucznia telefonicznie powiadamia w pierwszej kolejności dyrektor lub wicedyrektor, pracownik sekretariatu lub wychowawca, Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły lub niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na maile oraz aktualizowanie danych kontaktowych.

 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane , w tym zamgławiaczem ,po każdym dniu zajęć.

 10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 12. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców, to pracodawca zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

 13. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z ogólnym zasadami sanitarnymi, w tym zachowaniem dystansu społecznego, konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 14. Kontakty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz korzystanie z pomieszczenia pielęgniarki odbywają się zgodnie z zgodnie z ogólnym zasadami sanitarnymi w tym zachowaniem dystansu społecznego i wymaganiami określonymi w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 15. Co do zasady zajęcia lekcyjne jednego oddziału odbywają się w jednej na stałe przydzielonej sali lekcyjnej, zajęcia z podziałem na grupy odbywają się zgodnie z osobnym przydziałem sal.

 16. Nauczyciele w pierwszych tygodniach pracy szkoły przygotowują uczniów do ewentualnego zdalnego lub hybrydowego nauczania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-SUITE w tym classroomu i są zobowiązani przeszkolić w tym zakresie oraz w zakresie korzystania z e-dziennika VULCAN wszystkich uczniów.

 17. Pracownicy obsługi zgodnie z przydziałem obowiązków i poleceniami służbowymi dokonują po zakończeniu zajęć dezynfekcji pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników itp. w tym również w specjalnym kombinezonie z maską, za pomocą zamgławiaczy. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 18. Pracownicy szkoły, jeżeli zauważą wystąpienie niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli u pracowników przy wejściu do szkoły zostanie stwierdzona temperatura co najmniej 38°C nie dopuszcza się go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej.

 19. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 20. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Piłsudskiego 39, 89-620 Chojnice, Tel. 052 397 63 95 (96), dyrektor 052 396 80 81, telefon alarmowy: 608-521-874
  wyłącznie w zagrożeniu epidemicznym poza godzinami pracy Stacji, e-mail : psse.chojnice@pis.gov.pl