mrowiecSzkoła 2GratulacjeTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 1

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z 18 maja 2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z 18 maja 2020 r.

Między innymi w związku z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ( Dz.U.2020 poz. 871) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U.872) informuję RODZICÓW, UCZNIÓW, NAUCZYCIELI i PRACODAWCÓW że;

  1. Nie zmieniły się zasady uczęszczania na praktyczną naukę zawodu ( zapowiadane w mediach i w/w Rozporządzeniach MEN zmiany dotyczą praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę, a nie przez pracodawców), a więc w dalszym ciągu pracodawca ma obowiązek zwalniać pracownika z praktycznej nauki zawodu. (Podstawa prawna: U S T AWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695.)  cytuję:

„Art. 15f.

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

  1. Od 25 maja absolwenci klasy 4 Technikum będą mogli umówić się z nauczycielem na konsultacje przedmaturalne.
  2. Od 1 czerwca uczniowie, którzy nie uczestniczą w zdalnym nauczaniu, nie mają ocen cząstkowych, będą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych w szkole, po to by mieli możliwość zrealizowania podstawy programowej i zaliczenia roku szkolnego z danego przedmiotu.
  3. Do 28 maja 2020r nauczyciele w dzienniku elektronicznym wpiszą proponowane roczne oceny z przedmiotów i zachowania. Oceny te można będzie poprawić w formie zdalnego nauczania lub indywidualnych konsultacji z nauczycielami ( konsultacje odbywać się będą w szkole).
  4. Uczniowie klasy 3 Technikum, którzy odbyli straże w ramach programów unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim - mogą mieć na tej podstawie rozliczone praktyki zawodowe, ale mogą też, jeżeli będą chcieli, odbyć praktyki u pracodawców.
  5. Szkoła w dalszym ciągu pracuje zdalnie - nauczyciele w dzienniku elektronicznym wpisują temat lekcji, w zakładce zadania wpisują co w ramach lekcji robią z uczniami, lekcje powinny być prowadzone z wykorzystaniem programu G-SUITE, w tym meetu, classroomu. Dopuszczalna jest inna, wcześniej wypracowana przez nauczycieli i sprawdzona forma prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że uczniowie współpracują i uczestniczą w takich zajęciach. Uczniowie mają obowiązek sprawdzać w e-dzienniku polecenia nauczycieli, reagować na nie. Brak współpracy ze strony uczniów będzie skutkował nierozliczeniem roku szkolnego, nieotrzymaniem promocji lub nieukończeniem szkoły w terminie.
  6. Jeżeli jeszcze występują jakiekolwiek trudności ze zdalnym nauczaniem , w tym z brakiem odpowiedniego sprzętu np. laptopa ,proszę zgłaszać problemy i pytania do wychowawców, bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów lub do sekretariatu szkoły.
  7. Egzaminy maturalne i zawodowe odbędą się w czerwcu 2020 r. ( maturalne od 8 czerwca, a zawodowe od 23 czerwca ) Dokładne informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i indywidualnie przekazane zdającym na e-dzienniku i poczcie e-meilowej ucznia.
  8. Rekrutacja do Zespołu Szkół w Malachinie odbywać się będzie w formie elektronicznej od 15 czerwca 2020r. po zalogowaniu się do systemu elektronicznej rekrutacji:  chojnice.edu.com.pl

 

Pozdrawiam serdecznie Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor szkoły